Onderwerp (Hoger) beroepen bestuursrecht vaak gegrond.Donderdag 10 December 2015 
Doorjuridisch adviseur NVVR
Op de site van Rechtspraak.nl verscheen op 10 december 2015 het volgende bericht:

Een kwart tot een derde van de hoger beroepen in bestuursrecht wordt geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. In het overgrote deel van de gevallen geeft het oordeel over de feiten daarbij de doorslag. Burgers zijn meer dan bestuursorganen geneigd om naar aanleiding van een onwelgevallige uitspraak hoger beroep in te stellen.

Dit blijkt uit het recentelijk uitgekomen WODC-onderzoek "Hoger beroep in het bestuursrecht". Het gaat hier om een deelonderzoek; hetzelfde wordt gedaan voor hoger-beroepszaken in het civiel recht en strafrecht. Vooralsnog is het doel van het onderzoek een methode te ontwikkelen waarmee de cijfermatige stand van zaken over zaken in hoger beroep kunnen worden verzameld en gemeten.

125 dossiers.

Voor dit onderzoek over bestuursrecht (zaken waarbij een overheidsorgaan is betrokken) zijn 125 dossiers van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onderzocht. Ze zijn willekeurig gekozen en betreffen inkomstenbelasting, WOZ, sociale zekerheid, ambtenarenzaken en ruimtelijk bestuursrecht.

Professioneel gemachtigde.

Behalve de genoemde resultaten, toont het onderzoek ook aan dat er interessante verbanden tussen het optreden van een professioneel gemachtigde, de doorlooptijd en de uitkomst van een hoger beroep. Zo is in zaken waarin de eiser is bijgestaan door een professionele gemachtigde het percentage gegrondverklaringen hoger dan in zaken waarin de eiser niet is bijgestaan. In zaken die uitmonden in een gegrondverklaring, duurt de behandeling van het hoger beroep gemiddeld een maand korter dan in zaken die uitmonden in een ongegrondverklaring. Paradoxaal genoeg is de doorlooptijd in het algemeen echter significant langer wanneer er een professionele gemachtigde optreedt, dan wanneer dat niet het geval is.

Toevoeging juridisch adviseur:

Dit strookt ook met de ervaring die ik heb opgedaan in zaken die voor leden van de NVVR werden gevoerd. Een bezwaarprocedure leverde vaak niets op, terwijl dan later bij de rechtbank of bij de Centrale Raad van Beroep dezelfde zaak alsnog gewonnen werd. Omdat ik ook nog zelf vooraf beoordeel wat de kansen zijn in beroep, en dat de leden van de NVVR ook steeds vooraf naar beste kunnen aangeef, kan zelfs in beroep en hoger beroep een 90%-score worden bereikt.