Onderwerp Re:vergoeding buitenlandDonderdag 18 Mei 2006 
DoorClipper
Het arrest van het Hof van Justitie der EG (no. C - 372/04) is inmiddels door mij in een eerste oogopslag bekeken, maar - en ik zeg dat nadrukkelijk - moet nog nader worden bestudeerd.

Het belangrijkste wat er uit naar voren komt is in een notendop het volgende:

- het betreft ziekenhuisbehandelingen (voor wat betreft poliklinische behandelingen en bijvoorbeeld onderzoeken door een specialist in de eigen praktijk, blijft onverkort gelden dat u daarvoor zonder toestemmiong vooraf naar een prakrijkadres, polikliniek, of specialist in een andere EU-lidstaat kunt gaan).
- Het toestemmingsvereiste voor een ziekenhuisbehandeling blijft gelden, maar in het arrest wordt wel heel precies aangegeven hoe dat moet worden gehanteerd. Het moet verder gaan om een behandeling die ook in de lidstaat waar de publiekrechtelijke verzekering geldt, ook wordt vergoed.
-Wachttijden mogen niet meer op algemene grondslag worden gehanteerd. Dus een weigering van toestemming omdat "volgens de Treek-normen de wachttijd voor een nieuwe heup "nu eenmaal" twintig weken bedraagt", is verboden. Uw individuele gezondheidssituatie is als enige doorslaggevend. Wanneer objectief wordt vastgesteld (door de huisarts, en bij een geschil, door een zowel van de verzekeraar en patient onafhankelijk arts) dat u de gehanteerde algemene wachttijden niet kunt afwachten, mag de toestemming niet worden geweigerd.
-In dat geval dienen de kosten volledig te worden vergoed zoals die in het land waar u de behandeling ondergaat gelden. Reiskosten krijgt u alleen vergoed als u die ook vergoed krijgt als u naar bijvoorbeeld een ziekenhuis in Alkmaar, Maastricht of Groningen vergoed zou krijgen. Dat geldt ook indien blijkt dat de toestemming ten onrechte wordt geweigerd.

Het arrest levert voor wat betreft de basisverzekering dus geen vrijbrief op om zonder toestemming vooraf voor een ziekenhuisbehandeling naar Belgie, Frankrijk, of Duitsland te gaan. Die moet - hoe dan ook - vooraf gevraagd worden, bij voorkeur met een schrijven van de huisarts dat het - gezien uw medische situtaie - noodzakelijk is dat u sneller dan de wachttijden met zich brengen, wordt geholpen. Maar stelt de verwijzende arts of specialist dat in uw geval geen verder uitstel kan worden gedoogd, dan zal de verzekeraar die toestemming alleen dan kunnen weigeren wanneer hij binnen diezelfde termijn een alternatieve mogelijkheid bij een gecontracteerd zorgaanbieder aanbiedt.

Let op dat u uw verzoek aan de verzekeraar per fax of aangetekend verstuurd, en hen een termijn stelt van bijvoorbeeld hooguit twee dagen. Geef aan dat de medisch adviseur van de verzekeraar niet beschouwd kan worden als iemand die een objectief oordeel kan vellen, en dat u aan zijn oordeel geen boodschap zult hebben. Wijs de verzekeraar er verder op dat elke bepaling in de polisvoorwaarden die de vergoeding van een ziekenhuisbehandeling beperkt tot minder dan de werkelijk gemaakte kosten onverbindend en dus nietig is op grond van het bepaalde in arrest C-372/04 van het HvJEG dd. 16 mei 2006.

Terzijde wil ik jullie er op wijzen hoe belangrijk het is een EHIC (European Health Insurance Card) te laten afgeven door de verzekeraar. Hij is daar op eerste aanvraag toe verplicht. Pas op: nogal wat verzekeraars houden zich van de domme, en doen of ze van het bestaan niet weten, of zeggen dat hun eigen card net zo goed is. Dat is niet waar. In de EU kent men zinds 2004 alleen de EHIC als verzekringsbewijs. Zekeer in de vaknatietijd dient u daarover te beschikken. Het voordeel van de EHIC is dat u geen kosten uit eigen zak hoeft voor te schieten bij een behandeling in het buitenland. Zie voor het model van die card: www.ehic.nl Sommige (goede) verzekeraars bieden de mogelijkheid om de card via die site aan te vragen, en U heeft hem dan in 4 dagen thuisgestuurd.

Ik kan u verzekeren dat de verzekeraar als u om een versnelde behandeling komt, en om toestemming vraagt voor een behandling in het buitenland, voor u gaat rennen !

Clipper