Onderwerp zorgtoeslag voor studentenVrijdag 2 September 2005 
DoorClipper
Een eerste paar tips bij de vermaledijde zorgverzekeringswet:

1. Deze maand krijgen velen van u een aanvraagformulier in de bus voor de zorgtoeslag. Let op dat bij u inwonende kinderen van 18 jaat of ouder - en vooral die, die nog geen inkomen hebben omdat ze nog studeren, of gewoon nog een jaartje bij huis hangen - een eigen aanvraagformulier ontvangen. Studenten en andere kinderen van achttien en ouder zonder inkomen hebben ook recht op die toeslag, maar moeten de zorgtoeslag wel zelf aanvragen. Zonodig dient het kind zelf actie te ondernemen door bij de belastingdienst een dergelijk formulier op te vragen.

2. Vraag uw zorgverzekeraar op welke wijze hij invulling heeft gegeven aan het wettelijk (in elk geval vanuit europees-rechtelijke optiek) vereiste in de zorgverzekeringswet dat verzekerden inspraak dienen te hebben in het beleid van de verzekeraar, en hoe dit gestalte is gegeven in het tot nu toe gevoerde beleid t.a.v. de zorgverzekeringwet (zoals; welke contracten worden aangegaan en met wie, hoe worden vergoedingen berekend, etc.) Wijs hem er op dat u - indien geen invulling daaraan werd gegeven door de zorgverzekeraar- u zich alle rechten ten aanzien van de polisvoorwaarden en informatieversterkking aan de verzekeraar voorbehoud, zolang hij u daarop niet voldoende duidelijk heeft geantwoord c.q. de blijken van die inspraak kan overleggen, en hij zich bij een (automatische) voortzetting van die verzekering daarop dan ook niet kan beroepen. (Voor de juridische kenners: lees de memorie van toelichting op dit punt).

3. Belangrijkste van alles: Neem als chronisch gehandicapte bij voorkeur nooit een standaardpolis, maar een restitutiepolis, bij welke laatste u zelf in de hand houdt welke zorgverlener en/of instelling u benadert. Het is iets duurder, maar zal goud waard blijken te zijn.

Clipper