Onderwerp Gratis cd rom vergoedingen ivm ziekte en handicMaandag 23 Mei 2005 
DoorLyliane van laar
Gratis cd-rom: Nieuwe wegwijzer voor vergoedingen i.v.m. ziekte en handicap

Door het Ministerie van VWS in samenwerking met de Belastingdienst is een CD-rom uitgebracht die een overzichtelijke en handige wegwijzer bevat over de diverse regelingen in de zorg, sociale zekerheid en belastingen voor compensatie van kosten in verband met ziekte en handicap.
De titel van de CD-rom is: "Aangifte loont".
Behalve een overzicht van de diverse uitgaven die men kan opvoeren voor aftrek van Buitengewone uitgaven voor de inkomstenbelasting, verschaft de CD-rom ook een overzicht van allerlei voorliggende vergoedingsregelingen, zoals: de WVG, bovenregionaal vervoer, Ziekenfondswet, AWBZ, TOG (kindertoeslag voor thuiswonende gehandicapte kinderen), bijzondere bijstand, de Wajong- of jonggehandicaptenkorting en de ophoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij voortdurende oppas en verzorging.

Bij elke regeling wordt uitleg gegeven aan de hand van de volgende vragen:
• wat houdt de regeling in?
• wie komt ervoor in aanmerking ?
• waaraan moet voldaan worden ?
• waar helpen ze verder ?
• waar kunt u terecht voor een aanvraag ?
De cd-rom is bedoeld zowel voor intermediairs die informatie verschaffen of advies geven aan patiënten- en belangenorganisaties of individuele gebruikers als voor de gebruikers.

De CD-Rom is te verkrijgen via Postbus 51: 0800 - 8051 of www.postbus51.nl.

groeten,
Lyliane